На 01.06.2024г. от 10:00 ч. в читалището на с.Славейно, ще се проведе редовно отчетно-изборно събрание на пълномощниците на ГПК “Мурджов пожар” с.Славейно при следния:

                     

                                                                                  Д  Н  Е  В  Е  Н     Р Е Д

1.Избор на комисии и ръководство  на събранието.

Докл.: инж. Вълко Василевски

2.Отчет на Управителния съвет на ГПК „Мурджов пожар“ за дейността му през 2023г.

Докл.: инж. Вълко Василевски

3.Доклад на Контролния съвет на ГПК „Мурджов пожар“ за дейността му през  2023г. и заключение по отчета на УС за 2023г. Освобождаване на Председателя на кооперацията и членовете на УС и КС от отговорност за дейността им през 2023г.

Докл.: Кирил Тюлев

4.Приемане на годишния финансов отчет за 2023г. и отчисленията по фондовете.

Докл.: инж. Вълко Василевски

5.Приемане бюджета на ГПК „Мурджов пожар“ за 2024г.

Докл.: инж. Вълко Василевски

6.Разглеждане и вземане на решение относно технологичното преоборудване на цеха.

Докл.: инж. Вълко Василевски

7.Упълномощаване на УС да участва като представител на едноличния собственик на капитала в годишното отчетно-изборно събрание на “Мурджов пожар” ЕООД, насрочено от Управителния съвет, като приеме годишния доклад на Управителя за 2023г. и ГФО за 2023г., вземе решение за освобождаване от длъжност и от отговорност за дейността му през 2023г. на досегашния Управител и избере нов Управител на “Мурджов пожар” ЕООД.

Докл.: инж. Вълко Василевски

8.Утвърждаване на новоприетите член – кооператори.

Докл.: инж. Вълко Василевски

9.Освобождаване от длъжност поради изтичане на мандата на Председателя на кооперацията,членовете на Управителния и Контролния съвети. Избор на нов Председател на кооперацията и членове на Управителния  и Контролния съвети и подгласници.

Ръководи: инж. Вълко Василевски

10.Закриване на събранието.

Обяд на всички присъстващи на събранието в стола на училището.