Инвестиционно намерение на Горовладелска производителна кооперация „МУРДЖОВ ПОЖАР„ с. Славейно, община Смолян

I. Информация за контакт:
1. Възложителят на инвестиционното намерение е Горовладелска производителна кооперация „Мурджов пожар“, ЕИК 120075285 със седалище с.Славеино, община Смолян, Председател на кооперацията – инж. Вълко Николов Василевски
2. Пълен пощенски адрес: 47 47 с.Славеино, обл. Смолян, ГПК „Мурджов пожар“
3. Телефон 03027/2274, е-mail : gpk_slsveino@abv.bg
4. Лице за контакти. Инж. Вълко Василевски 0879997707

II. Характеристика на инвестиционното намерение:
1. Решение на инвестиционното намерение.
През 2010 г. ГПК „Мурджов пожар“ пусна в експлоатация Предприятие за първична преработка на дървесина. Построена бе сграда, в която се помещава управлението на кооперацията и предприятието. Оборудването на предприятието е от 2 бр. хоризонтални банцига тип: LT 70 и 2 бр. окрайчващи машини. Преработват се в рамките на 1 година 8000 куб.м. трупна дървесина във фасонирана такава, в различен сортимент, съобразно пазара. Работи се на 2 смени в предприятието. Обслужването на машините става от 12 работника и двама такива за поддръжка на производствения процес и мотокарист.
На база натрупания производствен опит и сполучливото разработване на пазара на фасонирана дървесина, с наличните мощности не могат да се задоволят нуждите на нашите контрагенти от фасонирана такава. Кооперацията има вече финансова възможност и натрупан опит с двата европроекта да създаде модернизирано предприятие за преработка на трупната дървесина във фасонирана такава. Искаме да закупим ново оборудване за дървопреработка ситуирана в поточна линия, позволяваща увеличаване на производителността в следните параметри:
Да преработваме годишно 10000 куб.м. трупна дървесина във фасонирана такава, на двусменен режим на работа, максимум с 8 човека основни работници и двама спомагателни работници – за поддръжка на машинния парк и мотокарно обслужване на произведената продукция. Ще се използва наличната сграда . В момента изграждаме площадка за събиране на триците. С внедряване на новото оборудване трябва да се изградят и съответните съоръжения за механизирано събиране на триците от машините и тяхното отвеждане до склада за трици. Тази бетонирана площадка ще се обслужва от кола с кран за трици. Ние трябва да изберем от коя фирма да закупим необходимото ни оборудване, като съберем достатъчно оферти от различни производители. Надявам се, че в този период ще са ясни критериите в Р. България, по които да кандидатстваме за еврофинансиране. През 2022 г. на събранието на пълномощниците УС трябва да предложи своето виждане за инвестиционното намерение и необходимите средства за това и се вземе решение. Тези инвестиционни намерения ще бъдат качени в сайта на кооперацията. Целта е да се намери най-подходящото решение за механизиране на дървопреработката в нашето предприятие. Надявам се член кооператорите и академичния състав от с.Славейно да ни помогнат със своите познания и контакти.

От Управителния съвет на ГПК Мурджов пожар“