Уважаеми член-кооператори,

Резултатите на ГПК “Мурджов пожар” за 2023г. са добри. Представяме Ви:

1/ Счетоводен баланс към 31.12.2023г.

2/ Отчет за приходите и разходите за 2023г.

3/ Отчет за паричните потоци за 2023г.

4/ Отчет на собствения капитал за 2023г.

Счет. баланс 2023 г.Отчет приходи и разходи 2023г.Отчет за паричните потоци 2023г.Отчет за собств.капитал 2023г.