Уважаеми пълномощници, Дневният ред за събранието на пълномощниците е:

Д  Н  Е  В  Е  Н     Р  Е  Д

 

на събрание на пълномощниците  на ГПК „Мурджов пожар” с.Славеино, което ще се проведе на 12.09.2020 г. от 10 ч. в читалищната зала  на с.Славеино

 

  1. Избор на комисии и ръководство на събранието.

Докл.: инж. Вълко Василевски

  1. Отчет на Управителния съвет на ГПК „Мурджов пожар“ за дейността му през 2019г.

Докл.: инж. Вълко Василевски

  1. Доклад на Контролния съвет на ГПК „Мурджов пожар“ за дейността му през 2019 г. и заключение по отчета на УС за 2019 г.

Докл.: Кирил Тюлев

  1. Доклад на експерт – счетоводителя за финансовите резултати на

кооперацията.

Докл.Манол Кривошапков

  1. Приемане на годишния финансов отчет за 2019 г. и отчисленията по фондовете.

Докл.: инж. Вълко Василевски

  1. Приемане бюджета на ГПК „Мурджов пожар“ за 2020 г.

Докл.: инж. Вълко Василевски

  1. Приемане промени в устава.

Докл.: Председател на Раб. група

  1. Избор на експерт – счетоводител за 2020 г.

Докл.: инж. Вълко Василевски

  1. Утвърждаване на новоприетите член – кооператори през 2019 г.

Докл.: инж. Вълко Василевски

  1. Във връзка с допуснати процедурни пропуски при избора на ръководни органи на кооперацията през 2019 г. : освобождаване на ръководните органи на кооперацията, чийто мандат е изтекъл през 2019 г.; повтаряне на избора за нови ръководни органи на кооперацията – Председател, Управителен и контролен съвети.

Ръководи: Председател на събранието

11. Закриване на събранието.

Умоляваме пълномощниците на кооперацията, на които са изпратени вече поканите с дневния ред, след получаване на съобщение, да отидат и получат своите покани от съответните пощенски клонове. Не получаване на поканите в 20-дневен срок, след получаване на съобщението от пощенския клон, води до връщане поканите обратно в кооперацията. Освен това съгласно закон за кооперациите, уведомлението за присъствие на пълномощниците на събранието, трябва да бъде получено с предварения от 14 дена. Не спазването на последния срок, упоменат по-горе, само от един пълномощник, блокира вписване на взетите решения в Търговския регистър.

                                                                                                                                              От У.съвет