Лицензи

 1. Лиценз № 06444/09.05.2016 г. на ГПК „Мурджов пожар“ за превоз на товари
 2. Лиценз № 4485/05.12.2012 г. на ГПК „Мурджов пожар“ за:
 • Стопанисване на горските територии
 • Добив на дървесина.
 1. Лицензи  №  13181 / 20.12.2017 г. ,   № 1375 / 03.05.2011 г.,  №  90-1/05.01.2013 г., № 3174/03.05.2011 г.  на четирима лицензирани лесовъди, работещи в кооперацията за:
 • Планиране и организация на дейностите по залесяване
 • Маркиране на насаждения, предвидени за сеч
 • Изработване задания за горскостопански планове и програми, и инвентаризация на горските територии
 • Изработване на задания и проекти, планове и програми за защита срещу ерозия и порои, и за биологична рекултивация  на нарушени терени
 • Планиране и организация на добив на дървесина
 • Планиране и организация на добив на недървесни горски продукти
 • Изработване на проекти за временни горски пътища и съоръжения към тях